ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΕΥ)


ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  (ΟΕΥ)

Ο ισχύων ΟΕΥ του Δήμου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 608/15-03-2013, τεύχος Β’ και αποτελεί τροποποίηση  προηγούμενου ΟΕΥ (απόφαση υπ’ αρ. 125/2012 του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου).

Στο  ΜΕΡΟΣ 1  παρουσιάζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου με την εξής γενική δομή:

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Γενικός Γραμματέας
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Συνεργατών
Νομική Υπηρεσία
Γραφεία Εθελοντισμού - Εθνικών - Ευρωπαϊκών Πόρων
Γραφείο  Προβολής - Επικοινωνίας - Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Γραφείο  Διαφάνειας

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων με τα Τμήματα:
Διαχείρισης Ηλ/νικών Εφαρμογών
Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μηχανοργάνωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος με τα Τμήματα:
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Ειδικών Συνεργείων & Πολιτικής Προστασίας
Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Αποθήκης
Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.  Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης με τα Τμήματα:
Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
Κοινωνικής Μέριμνας
Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας
2.  Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα:
Παιδείας
Αθλητισμού
Αθλητικών Υποδομών
Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Πολιτισμού
Βιβλιοθηκών & Δια Βίου Μάθησης

ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα:
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Αδειοδότησης & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΠ
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης με τα Τμήματα:
Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Εσόδων
Ταμειακής Υπηρεσίας
Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών – Αποθήκη
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα:
Πολεοδομικών Εφαρμογών & Πολεοδομίας
Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Συγκοινωνιακών Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφοράς
Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων


Στο ΜΕΡΟΣ 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών

Στο ΜΕΡΟΣ 3 παρουσιάζονται οι λειτουργίες ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των Υπηρεσιών  και  οι Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Στο ΜΕΡΟΣ 4 παρουσιάζονται οι Θέσεις του Προσωπικού, που περιλαμβάνουν:
τις Ειδικές Θέσεις
(Γενικού Γραμματέα, Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου, Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών – Επιστημονικών Συνεργατών)

τις Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου
(Μόνιμου Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

τις Προσωρινές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου
(Μόνιμου Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

τις Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(Μόνιμου Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

τις Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Στο ΜΕΡΟΣ 5 παρουσιάζεται ο Τρόπος Τοποθέτησης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων – Τμημάτων  & Αυτοτελών Γραφείων  σε σχέση με τους Κλάδους του Προσωπικού

Στο ΜΕΡΟΣ 6 αναφέρεται ότι η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους Οργανικές Μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου.

Γενική εκτίμηση είναι τόσο σε επίπεδο Υπηρεσιακών Παραγόντων όσο και σε επίπεδο Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, ότι ο εν λόγω ΟΕΥ χρήζει τροποποιήσεων, λόγω του ότι:

Δεν αποτυπώνονται σε αυτόν οι πολύ σημαντικές αλλαγές των τελευταίων ετών, όπως  η όλο και συνεχιζόμενη μεταφορά στους ΟΤΑ  νέων αρμοδιοτήτων αλλά και η κατάργηση από αυτούς ολόκληρων Υπηρεσιών.

Παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις επικάλυψη αρμοδιοτήτων από διαφορετικές Οργανικές Μονάδες και σε άλλες περιπτώσεις προκύπτει υπηρεσιακό κενό. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων Υπηρεσιών είναι μονόδρομος.

Από την εμπειρία των τελευταίων ετών προκύπτει  πως απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις συγχώνευση Οργανικών Μονάδων και σε άλλες διάσπαση τους ή δημιουργία νέων.
Η αντιστοίχιση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων  με τις υπάρχουσες στο Δήμο Ειδικότητες - Κλάδους του υπηρετούντος Προσωπικού είναι προβληματική.  Προβλέπονται στον ΟΕΥ κλάδοι και ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο υπηρετούν προσωπικό ενώ υπάρχουν κλάδοι και ειδικότητες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, επειδή ο ΟΕΥ δεν τις έχει προβλέψει.

Τέλος η αλλαγή στο μέγεθος και στη σύνθεση του υπηρετούντος προσωπικού λόγω των πολλών συνταξιοδοτήσεων και λόγω της αδυναμίας αντικατάστασης του, αλλά και η απαίτηση ειδικοτήτων που παλαιότερα δεν ήταν αναγκαίες και δεν προβλέπονταν στα οργανογράμματα, επιβάλλουν την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει τελικά έναν ΟΕΥ σύγχρονο, προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και βασισμένος στο υπηρεσιακό δυναμικό που υπηρετεί σήμερα.                                                                                                                         Χαϊδάρι 18 – 01 - 2016

Δημήτρης  Σταυρίδης
                                                                           Γραμματέας του Συλλόγου
                                                                        Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
                                                   Και μέλος της Επιτροπής Πόλης των Πολιτών σε Δράση Χαιδαριου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!