Σχόλια επί του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της διαβούλευσης. *Του Δημήτρη Αλεξάκη

 

Χαϊδάρι 21 Σεπτεμβρίου 2020


Σχόλια επί του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εφεξής Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (εφεξής Ο.Ε.Υ.) της Διοίκησης του Δήμου μας εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. 

Κατά την εκτίμησή μου οφείλει να ικανοποιήσει και να συνδέσει επαρκώς το τοπικό τρίπτυχο :

1. Πολίτες – Δημότες (εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, συλλογικοί φορείς)

2. Εργαζόμενοι στη Διοίκηση του Δήμου

3. Δημοτική Αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο

με το Δημοτικό συμφέρον, δηλαδή με την επαρκή κάλυψη των αναγκών στο επίπεδο της πόλης μας, το Χωρικό Συμφέρον, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών σε ένα αυτοτελές σχετικά παραγωγικό σύστημα και εν τέλει το Δημόσιο Συμφέρον.

Επί της αρχής στο προσχέδιο του ΟΕΥ Χαϊδαρίου και με βάση τις αναφορές στο Μέρος 1- σελ. 1,2,3 και 4, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί από την παρούσα Δημοτική Αρχή, τα παρακάτω σχόλια.

Επί της αρχής.

Η έναρξη διαβούλευσης για επικαιροποίηση του ΟΕΥ είναι θετικό σαν γεγονός.

Αν δε, συνοδεύεται από :

 • ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων,

 • επαρκή διαβούλευση με τους Δημότες, τα σωματεία και τους συλλογικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας,

 • καταγραφή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών,

 • εξυπηρέτηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και αποφυγή υιοθέτησης ιδιοτελών απόψεων,

 • σύνθεση απόψεων,

 • προσανατολισμό στην λειτουργικές ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος και στον τρόπο κάλυψή τους,

 • προσδιορισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων,

 • ευδιάκριτο καθορισμό των προϋποθέσεων που συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό για την διαφάνεια και την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα,

 • ενσωμάτωση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων,

 • χωρική προσέγγιση και σύνδεση (Χαϊδάρι, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική)

τότε, κατά την εκτίμησή μου, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να προχωρήσεις ένα βήμα μπροστά, πέρα από το να υπάρχεις απλά για τους διερχόμενους στο Λεκανοπέδιο, να γίνεις βασικός πόλος ανάπτυξης σύμφωνα και με την προγραμματική δημοσιοποιημένη θέση των Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου.

Εδώ καταδεικνύεται η αναγκαιότητα, η σημαντική και αντιπροσωπευτική θεσμικά συμβουλευτική συνδρομή της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία ακόμα δεν έχει συσταθεί.

Για την εκπόνηση ενός σύγχρονου ΟΕΥ πρέπει να έχουν αποτυπωθεί οι δυνατότητες και οι αδυναμίες στο Διοικητικό Επίπεδο και οι ευκαιρίες που προσφέρονται για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη στα επόμενα 8 χρόνια.

Είναι μια ρεαλιστική - εύλογη στοχο-χρονοδιαγραμματική προσέγγιση στο σχεδιασμό, με βάση τη διάρκεια δύο (2) θητειών.

Το πως θα πάμε είναι ένας μεγάλος και σημαντικός κρίκος στον οποίο δεν δίνεται η δέουσα σημασία στην συντριπτική πλειονότητα των φορέων είτε αυτοί είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης (Γενικής Κυβέρνησης) είτε της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Δηλαδή αποφεύγουν όλοι και συστηματικά να περιγράψουν τις θέσεις εργασίας και να τις συσχετίσουν με τα προσόντα που εξυπηρετείται η λειτουργικότητά τους και οι στόχοι τους.

Η παραπάνω έλλειψη έχει σαν αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται αποτελεσματικά και αποδοτικά ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού και να δημιουργούνται συνθήκες αποκλεισμού σε επαρκείς και ικανούς υπαλλήλους.

Απαιτείται επίσης, πέρα από τις αρμοδιότητες να υπάρχει περιγραφή και προτυποποίηση διαδικασιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων (διαγράμματα ροής διαδικασιών). Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τους ξεκάθαρους ρόλους / αρμοδιότητες και την τάχιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων των Δημοτών αλλά και κάθε συναλλασσόμενου πολίτη.

Σχόλια επί του σχεδίου προς διαβούλευση

Μέρος πρώτο

Η διάρθρωση του ΟΕΥ πρέπει να έχει σαν στόχο την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη, στοιχείο που δεν υπάρχει.

Η Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει να υποστηρίζεται από αντίστοιχη Δ/νση με αρμοδιότητες στην Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη για την στήριξη και ενίσχυση εμπορικών – επαγγελματικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, την προστασία του καταναλωτή, την στήριξη της απασχόλησης και την τουριστική – πολιτισμική αξιοποίηση του τουριστικού – πολιτιστικού αποθέματος της πόλης μας παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Για την πόλη μας το τρίπτυχο Πολιτισμός – Τουρισμός – Περιβάλλον έπρεπε να υποστηρίζεται με στρατηγικό τρόπο και σαφείς περιγραφές.

Τέλος στόχοι μείζονος σημασίας, σύμφωνα και με τον προγραμματικό μας λόγο, της επόμενης δεκαετίας τουλάχιστον είναι : τα απόβλητα, η ενέργεια και η διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει σαφής προσανατολισμός και επιχειρησιακή δυνατότητα, στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται στο Πρόγραμμα των Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου.

Ειδικότερα για το 1ο Μέρος - σελίδες 1,2,3 και 4 :

Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 • Φαίνεται ότι το "αυτοτελές τμήμα επικοινωνίας πολιτών" είναι ξεκρέμαστο και χωρίς σύνδεση οργανική με τη δομή του ΟΕΥ με βάση και την περιγραφή στο 2ο Άρθρο αλλά και εκ περισσού διότι :

στο στοιχείο ΙV. Δ/νση Καινοτομίας και Ανθεκτικότητας της Πόλης προβλέπεται στο υποστοιχείο ΙV.3 Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Επίσης και το Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης έχει στοιχεία αρμοδιότητες για την παρακολούθηση διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών.

Εδώ η Επικοινωνία κάλλιστα μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες επικοινωνίας, εντασσόμενη στο κεφ. Ε. Υπηρεσίες Υποστήριξης.

Θα μπορούσε βεβαίως να υπάρχει αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων υπαγόμενο στο Δήμαρχο, χωρίς να επεκτείνεται σε τήρηση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων με ποιοτικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες που δεν υπάρχουν εξ αντικειμένου.

Το τμήμα Τεχνολογίας & Πληροφορικής σε συνεργασίας με το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες επεξεργασίες.

 • Διαφωνώ και επί της αρχής αλλά και επί της ουσίας για την ένταξη αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου κατ' ευθείαν στο Δήμαρχο.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι στοιχείο διαφάνειας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάγεται στο Δήμαρχο αλλά να είναι αυτοτελής Δ/νση στον ΟΕΥ, που ελέγχει την καλή λειτουργία όλων των άλλων Δ/νσεων στο πλαίσιο της διαφάνειας και της εξυπηρέτησης του Δημόσιου Συμφέροντος.

Ο εσωτερικός έλεγχος σε οποιοδήποτε ΝΠΔΔ δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια χειραγώγησης εμμέσως πλην σαφώς από τους αιρετούς, πόσο δε μάλλον από συμβούλους κ.α.

 • Στον ν.4662/2020, ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, Άρθρο 3,Διάρθρωση Εθνικού Μηχανισμού, ορίζεται ό,τι :

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός, ο οποίος εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται και λειτουργεί επιχειρησιακά μέσω των κάτωθι δομών και λειτουργιών:

α. Του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.).

β. Των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. γ. Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.).

δ. Των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.).

Οι ως άνω (β), (γ) και (δ) επιχειρησιακές δομές και λειτουργίες υποστηρίζονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμων.

Οπότε με βάση τα ανωτέρω είναι δεδομένη η υπαγωγή της Πολιτικής Προστασίας κατ’ ευθείαν στο Δήμαρχο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Γ.Ι. 1.

Εδώ θα πρέπει να ενσωματωθεί με τον δέοντα τρόπο πρόβλεψη στον ΟΕΥ και να καταλήγει σε επιχειρησιακή επαρκή δυνατότητα της Διοίκησης του Δήμου, η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και οδοφωτισμό, η ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτήρια, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας.

Η παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις καθώς και ο ορισμός ενεργειακού υπεύθυνου είναι σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε έναν επαρκή και σύγχρονο σχεδιασμό.

Γ. Ι. 2. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων κλπ.

Στο πρόγραμμα των Πολιτών σε Δράση αναφέρονται τα πάντα, που δίνουν ολοκληρωμένη προσέγγιση επί του ζητήματος.

Για μας τους Πολίτες σε Δράση υπάρχει η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων με διαλογή στην πηγή, η πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών. Για μας υπάρχει η καλή πρακτική του Χαλανδρίου που καλύπτει κατά ένα μεγάλο μέρος την προσέγγισή μας. Βεβαίως η αποκομιδή από την ανακύκλωση θα πρέπει να διακρίνεται με σαφήνεια επιχειρησιακή.

Το τμήμα τεκμηρίωσης δεν είναι συμβατό στην Υπηρεσία αυτή όπως και σε κάθε άλλη Δ/νση.

Αρκεί το τμήμα προγραμματισμού.

Το τμήμα τεκμηρίωσης επιβάλλεται να είναι στην Δ/νση Καινοτομίας κλπ ή της Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο οποίο κάθε μελέτη και κάθε προσπάθεια συλλογής ή δημιουργίας δεδομένων σταθμίζεται και τεκμηριώνεται με βάση ένα κωδικοποιημένο σύστημα για να είναι λειτουργική – χρηστική και κατά συνέπεια επιχειρησιακή για το Δήμο.

Δηλαδή να μην πηγαίνουν χαμένα τα λεφτά που δίνονται για την εκπόνηση μελετών, χωρίς να αξιοποιούνται στο έπακρο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Άρθρο 9ο

I.3. Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης ..Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα των ατόμων ΑΜΕΑ...”

ΣΧΟΛΙΟ

Πρέπει να προστεθούν και τα Άτομα με Αναπηρία διότι υπάρχει καταγεγραμμένη η εν λόγω διαφοροποίηση.

...Εποπτεύει το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).”

ΣΧΟΛΙΟ

Με βάση το ν. 4659/2020, ΦΕΚ 21Α, στο άρθρο 27 έχει γίνει τροποποίηση του ΚΕΑ και έχει μετονομαστεί σε “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα”. Γενικά πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κοινωνικές οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις χωρίς να υπάρχει ονομαστικός προσδιορισμός όπως ΚΕΑ ή ΕΕΕ, για τις οποίες η Υπηρεσία διευκολύνει τη λήψη τους από τους Δημότες.

Επίσης τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στις ημέρες μας ως προς την υγεία των πολιτών θέτουν επί τάπητος να γίνει με διακριτό και σαφή τρόπο συζήτηση για την ενσωμάτωση του Επόπτη Δημόσιας Υγείας, του Ιατρού Ασφαλείας καθώς και του Τεχνικού Ασφαλείας. Κοινωνικός σχεδιασμός χωρίς πρόληψη και προστασία της υγιεινής και ασφάλειας με ξεκάθαρο τρόπο δεν νοείται.

Στο Κεφ. Ε Υπηρεσίες Υποστήριξης

I. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η περιγραφή

Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο κύκλο σπουδών αλλά δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει” είναι άστοχη και σε αντίφαση με το άρθρο 18 του σχεδίου.

Αφενός διότι είναι αυτονόητη η μη αποφοίτηση για την πρακτική άσκηση παράλληλα με την αναφορά σε φοιτητές (δεν υπάρχουν σπουδαστές και φοιτητές αλλά σπουδαστές ή φοιτητές) και αφετέρου,

Στον Ν.4485/2017, ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - Άρθρο 1ο “Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. ορίζεται ό,τι :

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

Επομένως είναι άστοχη η αναφορά σε ΑΕΙ, ΤΕΙ.

II.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η οικονομική λειτουργία των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έχει σημαντικά αλλάξει τα τελευταία χρόνια και ο Προϊστάμενος Ο.Υ. έχει κομβικό και κρίσιμο ρόλο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι νέες λογιστικές μέθοδοι, τα αυστηρά Δημοσιονομικά πλαίσια αποδίδουν ειδικό ρόλο στον Π.Ο.Υ.

Ο Ν.4270/14 παρέχει σημαντικές εξουσίες αλλά και υποχρεώσεις στους προϊσταμένους Ο.Υ., τους αναθέτει σημαντικό ρόλο στην οικονομική λειτουργία των φορέων. Ειδικότερα μετά τη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου οι ευθύνες έχουν αυξηθεί και απαιτείται σημαντική βελτίωση στην οργάνωση της δουλειάς τους.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον ΟΕΥ, όπως και για τον Διατάκτη και αυτό είναι σοβαρό έλλειμμα.

ΙV. Δ.νση Καινοτομίας και Ανθεκτικότητας.

Κατά την εκτίμησή μου, με βάση και τα αρχικά σχόλια,θα έπρεπε να λέγεται Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εφαρμογής.

Το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης δεν έχει καμία θέση.

Η θέση του είναι στην κατ’ εξοχή αρμόδια Δ/νση Ι. Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (ΚΕΔ. Ε).

Το τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού θα έπρεπε να ακολουθείται από την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Θα έπρεπε να υπήρχε ξεχωριστό Τμήμα Τεκμηρίωσης το οποίο όπως προείπα θα μπορεί να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας της Διοίκησης προς το συμφέρον των πολιτών, συνέχειας και επικαιροποίησης συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου (ΤΣΔΑ, Σύμφωνο Δημάρχων, προσανατολισμός στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού – ενεργειακού αποκλεισμού κ.α.) αλλά και να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Διοίκησης του Δήμου με τεκμηρίωση των μελετών, προδιαγραφών, δεδομένων ανίχνευση και καταγραφή δράσεων κατάρτισης προσωπικού.

Η «Εφαρμογή» σχετίζεται με ανάπτυξη δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προσωπικού και των αυτοπασχολούμενων – επιχειρηματιών στον Δήμο (σχετική αναφορά στον προγραμματικό μας λόγο) αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμέσου ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.

Εδώ συμφωνώ ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη του τμήματος επικοινωνίας γιατί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής που οδηγεί στην Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει να γίνεται εύληπτα διαχεόμενη.

Στοιχείο αντίφασης του ΟΕΥ.

Συμπληρώνοντας δε στον προτεινόμενο από την Αρχή ΟΕΥ και επί της ΙV. Δ.νσης Καινοτομίας και Ανθεκτικότητας, για να δικαιολογηθεί η Ανθεκτικότητα εδώ θα έπρεπε να υπάρχει το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας διότι :

Σύμφωνα ν. 4662/2020, ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 για τη Διάρθρωση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), στα οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος και συμμετέχει ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Επομένως ποιος ο λόγος να υπάγεται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και όχι στην παρούσα Δ/νση που υποστηρίζει, όπως επικαλούνται την ανθεκτικότητα;

Άλλωστε στο ΜΕΡΟΣ Α΄ του νόμου ν. 4662/2020 «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» και στο άρθρο 1 ορίζεται ως Ανθεκτικότητα (Resilience): η ικανότητα ενός συστήματος ή μιας κοινωνίας, εν δυνάμει εκτεθειμένης σε πιθανούς κινδύνους, να αντιστέκεται ή να προσαρμόζεται, με στόχο να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας και συνοχής.

Άρθρο 22ο

Με βάση,

-τους Ν. 2916/2001 και 3549/2007 (σύμφωνα και με το άρθρο 16 του Συντάγματος), με τους οποίους εντάχθηκαν τα ΤΕΙ στην ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση μαζί με σειρά άλλων διατάξεων, που συμπλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά, -τις αποφάσεις και εγκυκλίους του ΥΠΔΒΜ&Θ, κατ’ εξοχή αρμόδιου για το ζήτημα, με τις οποίες εγγράφως και κατ’ επανάληψιν έχει αποσαφηνισθεί ότι μεταξύ των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση, αλλά ισοτιμία.

Ενδεικτικά, αναφέρονται συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες παραβιάζονται στην περίπτωση “επιβολής” ιεραρχικής σχέσης :

1. άρθρ. Πρώτο, του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51), με το οποίο προβλέπεται ότι «ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α’»,

2. άρθρ. 10, Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), με το οποίο προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που μπορούν να προΐστανται σε Οργανικές Μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, πρέπει να «ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α' 26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3839/09, προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων, τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α' των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ λαμβάνοντας υπ‘ όψιν τις προβλέψεις των οικείων Οργανισμών αναφορικά με τους κλάδους προσωπικού από τους οποίους μπορούν να προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

Επομένως η ενσωμάτωση της λέξης “ελλείψει” οριζόντια δεν συνάδει τόσο με το θεσμικό πλαίσιο όσο και με την επιλογή επαρκών και ικανών να στηρίξουν επιχειρησιακά τη λειτουργία της Διοίκησης του Δήμου.

Η δε περιγραφή των θέσεων εργασίας και των απαιτήσεων αυτών λύνει άπαξ διαπαντός ασάφειες και γνωρίζουν πάντες και άπασες πως πορεύονται. Αυτός είναι σεβασμός της Διοίκησης προς τους/τις συνεργάτες/συνεργάτιδές της υπαλλήλους.

Εν κατακλείδι χρειάζεται αρκετή και ποιοτική δουλειά ακόμα για να φθάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επαρκές επίπεδο, αφού και άλλοι συμπολίτες αλλά και μέλη των Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου έχουν υποβάλλει εποικοδομητικές γραπτές προτάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν όσα παραπάνω αναφέρονται.

Δημήτρης Αλεξάκης

Μέλος της Επιτροπής Πόλης των «Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου»  και συντονιστής της Επιτροπής του Προγράμματος    

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΙΜΩΔΩΝ :Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Συγκοινωνία. Προτάσεις και ενέργειες

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *